วิสัยทัศน์ ปณิธาน และ คุณค่าองค์กร

วิสัยทัศน์

ผสานสื่อที่หลากหลาย เพื่อเข้าถึงทุกครัวเรือน

 

ปณิธาน

ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง และสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยความน่าเชื่อถือ ทันเหตุการณ์ อย่างสร้างสรรค์

 

คุณค่าองค์กร

Credibility ความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจ ทั้งการรายงาน ข่าวสาร และการประกอบธุรกิจ

Integrity ซื่อสัตย์ต่อมาตรฐานวิชาชีพ เคารพต่อจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ

Synergy ตระหนักในคุณค่าของการผสานสื่ออันหลากหลายและ ประสานร่วมมือกับกลุ่มต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ผู้ถือหุ้นและ พนักงาน

Customer Focus ให้บริการเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

Innovation ความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่แตกต่างทั้งในด้านสินค้า การตลาด การขาย การให้บริการ และระบบการบริหาร