ข้อมูลทั่วไป

 

ชื่อ  บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ 

1858/118-119, 121-122, 124-130 ชั้น 27-32 ถนนบางนา - ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

 

โทรศัพท์ (66) 2338-3333

 

โทรสาร (66) 2338-3938

 

ขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ วันที่ 9 มิถุนายน 2531

 

จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน วันที่ 14 ธันวาคม 2536 (บมจ. เลขที่ 0107536001524 )

 

ธุรกิจ บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลัก 8 สายธุรกิจได้แก่

1.  สายธุรกิจด้านข่าวธุรกิจภาษาไทย เป็นผู้ผลิต “ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ” ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย รวมทั้งดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เช่น เว็บไซต์ข่าวงานอบรมสัมนา กิจกรรมพิเศษ บริการข่าวสั้นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หนังสือพิมพ์ดิจิทัล ( I - Newspaper ) ดำเนินงานโดยบริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด (KTM)

2.  สายธุรกิจด้านข่าวทั่วไปภาษาไทย ผลิตหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก และเนชั่นสุดสัปดาห์ ดำเนินงานโดยบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด (KMM)

3.  สายธุรกิจด้านข่าวภาษาอังกฤษ ผลิตหนังสือพิมพ์ เดอะเนชั่น, ธุรกิจอบรมสัมมนา และทักษะการสื่อสาร ดำเนินงานโดยบริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (NNN)

4.  สายธุรกิจด้านสื่อกระจายภาพและเสียง

  • บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC) เป็นผู้ก่อตั้งและบริหารงานสถานที่โทรทัศน์อย่างครบวงจรทั้งการดำเนินการผลิต การจัดหารายการ และการขายเวลาในด้านสายงานข่าวสาร สาระบันเทิง , ผลิตรายการวิทยุ , New Media , และ มีบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด (บริษัทย่อย ของ NBC ) เป็นเจ้าของช่องทีวีดิจิตอล ประเภทหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ (SD) ภายใต้ชื่อ Nation TV (ช่อง 22)
  • บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด ( BBB) เป็นบริษัทย่อยของ NMG เป็นเจ้าของ ช่องทีวีดิจิตอล ประเภท หมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติภายใต้ชื่อ NOW (ช่อง NOW26 ) มุ่งนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงานสำหรับคนรุ่นใหม่ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ หุ้น การลงทุน การสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ และรูปแบบการดำเนินชีวิต ( Lifestyle ) เช่น วัฒนธรรม กีฬา สิ่งแวดล้อม ครอบครัว และอื่นๆ เพื่อตอบสนองรูปแบบการดำเนินชีวิตของเมือง

5.  สายธุรกิจเอ็ดดูเทนเมนท์ และต่างประเทศ ผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์สำหรับเด็กและการศึกษา ผลิตหนังสือเล่มในนามสำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ , เนชั่นจูเนียร์ , ตัวแทนขายโฆษณาและจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ, ผลิตรายการทีวีสำหรับเด็กทางสถานีทีวีดิจิตอลต่างๆ ดำเนินงานโดยบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NINE) และธุรกิจการให้บริการด้านการศึกษาและที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกแขนง ดำเนินงานโดย บริษัท ไนน์ บี ไบร์ท จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ NINE)

6.  สายธุรกิจด้านการพิมพ์ ผู้ให้บริการงานพิมพ์ทุกประเภท อย่างครบวงจรแก่กลุ่มบริษัท และลูกค้าภายนอกทั่วไป ดำเนินงานโดยบริษัท ดับบลิว พีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (WPS)

7.  สายธุรกิจด้านการขนส่งผู้ให้บริการขนส่งสิ่งพิมพ์ และสินค้าทุกประเภทแก่กลุ่มบริษัท และลูกค้าภายนอกทั่วไป ดำเนินงานโดยบริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด (NML)

8.  สายธุรกิจการศึกษา ดำเนินธุรกิจด้านการศึกษา โดยเป็นผู้บริหารและดำเนินการมหาวิทยาลัยเนชั่น เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี, ปริญญาโท โดยมี 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตกรุงเทพ และ วิทยาเขตลำปาง ดำเนินงานโดย บริษัท เนชั่น ยู จำกัด (NU) ( บริษัทย่อยของ NMG )

 

ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนบริษัทเท่ากับ 2,663,572,194.95 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 5,025,607,915 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.53 บาท

 

ทุนชำระแล้ว 
ณ 31 ธันวาคม 2557 ทุนชำระแล้วของบริษัทเท่ากับ 1,757,662,976.14 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 3,316,345,238 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.53 บาท

 

สาขาเชียงใหม่ 
เลขที่ 24/1 ถนนนันทาราม ซ. 5ก ถนนนันทาราม ต. หายยา อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ (053) 271-831 แฟกซ์ (053) 200-151

 

สาขาขอนแก่น 
เลขที่ 67 หมู่ 8 ถนนเหล่านาดี อ. เมือง จ. ขอนแก่น 80000 โทรศัพท์ (043) 324-170 แฟกซ์ (043) 324-243

 

สาขาหาดใหญ่ 
เลขที่ 88/9 ถนนกาญจนวนิช ต. บ้านพรุ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90250โทรศัพท์ (074) 210-035-8 แฟกซ์ (074) 210-039