สายธุรกิจการศึกษา

บริษัท เนชั่นยู จำกัด (Nation U Co., Ltd.: NTU) 

ในด้านสายธุรกิจการศึกษานั้น บริษัท เนชั่นยู จำกัด (Nation U Co., Ltd.: NU)  เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) :NMG ดำเนินธุรกิจในการบริหารจัดการ “มหาวิทยาลัยเนชั่น” มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554

โดยที่ มหาวิทยาลัยเนชั่น ได้รับการอนุมัติจากทางทบวงมหาวิทยาลัย(ในชื่อเดิม วิทยาลัยโยนก) ให้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ดำเนินการโดยมูลนิธิโยนก วิทยาลัยโยนกได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็น “มหาวิทยาลัยโยนก” เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 จนเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 กระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยเนชั่น” มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเนชั่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของจังหวัดลำปาง ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่สังคม ด้วยกระบวนการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักคิด ใฝ่เรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ การประยุกต์ใช้ อย่างมีคุณธรรม และมีจิตสำนึกต่อสาธารณะ โดยมีกิจกรรมเพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีประสบการณ์จริง สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยมีภูมิทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ บรรยากาศการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็น “อุทยานการศึกษา” มีการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษามีความใกล้ชิดกับคณาจารย์ อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ อาทิ ห้องสมุด หอพักนักศึกษาชาย หอพักนักศึกษาหญิง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร (ฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง) ศูนย์ภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และเปิดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ที่ศูนย์เนชั่นบางนา ตั้งอยู่เลขที่ 1854 ถนนบางนาตราด กม. 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยเนชั่น เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: AEC  โดยการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  เป็นการสอนที่เน้นผล (outcome-based learning) เป็นสำคัญ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำ จากกลุ่มเนชั่น และ เครือข่ายภายนอก มีคณาจารย์ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิครอบคลุมในทุกสายงาน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสาธารณะสุขศาสตร์ ด้านการบริหารสื่อใหม่  

มหาวิทยาลัยเนชั่น มีการพัฒนาหลักสูตรจากการศึกษาวิจัยและสำรวจความต้องการของผู้เรียน และ ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเชิงรุก ที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของแต่ละสาขาวิชา เพื่อรองรับการการแข่งขันในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และ ต่างประเทศ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ มีจิตอาสาพัฒนาสังคม ประเทศชาติ พร้อมทั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล และยังสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ มุ่งผลิตบัณฑิตเชิงสร้างสรรค์ให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ผลิตผลงานวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ถ่ายโอนองค์ความรู้ในการบริการวิชาการวิชาชีพแก่สังคมภายใต้แนวปฏิบัติ ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้สอดรับกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่กำหนดทั้ง 3 ด้านคือ : ทักษะด้านมืออาชีพ (Professional Skill) ทักษะด้านการสื่อสาร (Communication Skill) และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Skill)   และ ตรงตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย   คือ “การเรียนกับมืออาชีพ” และ “บัณฑิตจิตอาสา” และตรงตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)

จุดเด่นที่ได้รับการชื่นชมจากผู้ปกครอง คือ มหาวิทยาลัยเนชั่น มีการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นการฝึกปฎิบัติในสถานที่ทำงานจริง อีกทั้งยังมีอุปกรณ์ปฏิบัติการด้านสื่ออันทันสมัย มีการฝึกงานตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาบูรณาการความรู้ที่เรียนมากับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการให้มีความกล้าแสดงออก และ นำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

กิจกรรมสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างพัฒนาทักษะ

มหาวิทยาลัยเนชั่น เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับกิจกรรม เพื่อสร้างเสริม และ สนับสนุน                ให้นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัย ตลอดถึงสังคมในรูปแบบต่างๆ

 • การคัดเลือกสโมสรนักศึกษา เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ของการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา และคุณภาพชีวิตของนักศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
 • การจัดตั้งชมรมกิจกรรมของนักศึกษา  ในมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรม ตามความถนัดเเละความสนใจ  ให้เป็นประโยชน์์ต่อตัวนักศึกษาในการเสริมสร้างความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากการได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
 • โครงการอมรมผู้นำนักศึกษา เพื่อรณรงค์มิให้มีการจำหน่ายแอลกอฮอลล์ รวมทั้งห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ตามนโยบายมหาวิทยาลัยปลอดแอลกอฮอล์
 • โครงการ English Camp เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่
 • โครงการ English Speaking Day เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา และ บุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย
 • โครงการธรรมะในวัยนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม และจะได้นำหลักธรรมนั้น มาปรับใช้กับการเรียนรวมถึงการดำเนินชีวิตประจำวันอีกด้วย
 •  กิจกรรมประจำปี กีฬาสี , พิธีไหว้ครู
 • พิธีสวมฮูท และ พิธีผ่ากระบอกออมสินไม่ไผ่ ในพิธีปราสาทปริญญาบัตร

 

บัณฑิตทุกคนที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเนชั่น จะต้องมีความพร้อม ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีจรรยาบรรณในการปฎิบัติงานตามสายอาชีพของตน เพื่อที่จะสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพต่อไปในภายภาคหน้า  

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กว้างยิ่งขึ้น ด้วยการจัดสรรทุนการศึกษาประเภทต่างๆให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

 

ทุนเรียนดี

 • เกรดเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 3.00-3.24 จะได้รับทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนจำนวน 20%
 • เกรดเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 3.25-3.49 จะได้รับทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนจำนวน 50%
 • เกรดเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 3.50-4.00 จะได้รับทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนจำนวน 100%


*นักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดี 100% ตลอดหลักสูตร สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอสอบคัดเลือกเข้ารับทุนเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเนชั่นได้ ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

 

ทุนเด็กดีมีที่เรียน (โครงการ สกอ.-สพม.ได้รับทุน 20% ตลอดหลักสูตร)

ผู้ได้รับทุน ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ทำกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และต้องได้รับหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน ประกอบกับหลักฐาน Portfolio จากนักเรียน

 

ทุนบุคลากร

ผู้รับทุนต้องเป็นบุคลากรหรือบุตรหลานในหน่วยงานหรือองค์กร โดยต้องมี MOU และมีหนังสือแจ้งการส่งบุคลากรมาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย จะได้รับทุนการศึกษา 20% ตลอดหลักสูตร

 

ทุนศิษย์เก่า

จะได้รับทุนการศึกษา 20% ตลอดหลักสูตร (สำหรับปริญญาใบที่2 หรือปริญญาโท)

 

ทุนครบรอบ 45 ปี เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป ประจำปี 2558

ทุนการศึกษา ประเภทที่ 1 ทุนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปและมีความสามารถด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาใดสาขาหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเนชั่น โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดหลักสูตร 4 ปี มูลค่าทุนละ 240,000 บาทต่อทุน จำนวน 10 ทุน ประกอบด้วย

1. ทุนความสามารถด้านภาษา จำนวน 2 ทุน

2. ทุนความสามารถด้านดนตรีจำนวน 2 ทุน

3. ทุนความสามารถด้านศิลปะ จำนวน 2 ทุน

4. ทุนความสามารถด้านวัฒนธรรม จำนวน 2 ทุน

5. ทุนนักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2 ทุน 

 

ทุนการศึกษา ประเภทที่ 2 มหาวิทยาลัยฯ จะมอบทุนการศึกษาจำนวนร้อยละ 50 ตลอดหลักสูตร  ให้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เพื่อศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเนชั่น จำนวนทั้งสิ้น 500 ทุน ในคณะต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. คณะบริหารธุรกิจ     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) จำนวน 50 ทุน

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จำนวน 50 ทุน

3. คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สศ.บ.) จำนวน 150 ทุน

4. คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต (นศ.บ.) จำนวน 150 ทุน

5. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) จำนวน 50 ทุน

6. คณะเทคโนโลยีและสารสนเทศ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ) จำนวน 50 ทุน

 

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเนชั่น เปิดการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท โดยแบ่งการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง และ ศูนย์การศึกษาเนชั่นบางนา

 

ในปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาที่กำลังศึกษา อยู่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทั้งมหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง และศูนย์การศึกษาเนชั่นบางนา รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,231 คน

 

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเนชั่นเปิดสอน มีดังนี้

มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง  

ระดับปริญญาตรี

คณะนิเทศศาสตร์

 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร์)

 

คณะบริหารธุรกิจ เปิดสอนใน 2 หลักสูตร

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาด)
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)

 

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)

 

ระดับปริญญาโท

คณะบริหารธุรกิจ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น)

 

มหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์เนชั่นบางนา 

ระดับปริญญาตรี  

คณะบริหารธุรกิจ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาด)

 

คณะนิเทศศาสตร์

 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

 

 

ระดับปริญญาโท

คณะบริหารธุรกิจ (MBA)

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป