สายธุรกิจบริการขนส่ง

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด (NML)

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด เป็นบริษัทในเครือเนชั่น กรุ๊ป ให้บริการด้านกิจกรรม Logistics เช่น บริการงานด้านกระจายสินค้า (distribution) บริการด้านการส่งสื่อทางการตลาดไปสู่มือผู้บริโภคโดยตรง (leaflet & direct mail) การทำพิธีกรรมทางศุลกากร (import/export) การขนส่งสินค้าไปสู่มือผู้บริโภคโดยตรง (B2C) และการขนส่งไปสู่ศูนย์ธุรกิจร้านค้า ทั้งแบบเก่าและแบบสมัยใหม่ (B2B)

ด้วยความพร้อมจากทีมรถขนส่ง มากกว่า 120 คันทั่วประเทศ/วัน ทีมรถมอเตอร์ไซด์กว่า 300 คัน ระบบสาระสนเทศ ศูนย์กระจายและรับสินค้าขนาด 2,000 ตร.ม. ในเขตปริมณฑล และยังมีศูนย์กระจายสินค้าขนาดมากกว่า 500 ตร.ม. ในจังหวัดหัวเมืองขนาดใหญ่ 3 แห่ง และมีจุดพักสินค้าขนาดประมาณ 100 ตร.ม. อีกกว่า 14 แห่งกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ

 

บริการของ NML

1. การขนส่งสินค้าแบบด่วนพิเศษ (Next day & 1-3 days)

ปัจจุบัน NML ให้บริการขนส่งแบบด่วนพิเศษ ในลักษณะขนส่งแบบ B2B คือ (จากผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายสินค้า/เจ้าของสินค้า ไปสู่ร้านค้าปลีก/ส่ง ทั้งในรูปแบบการค้า แบบเก่า และแบบสมัยใหม่) ในพื้นที่ธุรกิจของทุกๆภูมิภาคของประเทศ

  • กทม. และปริมณฑล 60 เขต/อำเภอ                
  • ภาคกลาง 143 อำเภอจาก 197 อำเภอ
  • ภาคเหนือ 88 อำเภอจาก 177  อำเภอ
  • อีสาน 127 อำเภอ จาก  333 อำเภอ
  • ภาคใต้ 87 อำเภอ จาก 159 อำเภอ


รวม 505 อำเภอ จากทั้งหมด 926 อำเภอของประเทศไทย อีกทั้ง NML มีการให้บริการรับสินค้าจากภูมิภาคต่างๆมาที่ กรุงเทพฯอีกด้วย เช่น

  • ขนส่งสินค้า OTOP และ CO-OP
  • รับเก็บสินค้าคืนจากลูกค้าปลายทาง จากต่างจังหวัด-กทม.


ในปี 2558  NML ได้รับการคัดเลือกให้บริการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรมจากกรุงเทพมหานคร หรือคลังที่องค์การเภสัชกรรม ไปยังลูกค้าในเขตภาคกลาง และภาคเหนือ ซึ่งเป็นมิติใหม่สำหรับการรับงานจากภาครัฐ

 

2. Home delivery

ในปี 2557 NML สามารถให้บริการขนส่งแบบ B2C คือจากผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายสินค้า/เจ้าของสินค้าไปสู่มือผู้บริโภคโดยตรง ซึ่ง สามารถให้บริการดังกล่าว ครอบคลุม เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเขตพื้นที่อำเภอเมืองใหญ่ๆ เช่น   อ.แม่ริม, อ.หางดง,  อ.สารภี,  อ.สันทราย,  อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  อ.เมือง จ.ขอนแก่น อ.บางละมุง  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี อ.หัวหิว จ.ประจวบคิรีขันธ์ อ.เกาะช้าง จ.ตราด อ.เมือง จ.ภูเก็ต และ อ.เมือง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

และในปี 2558 บริษัท มีแผนการรวบรวม เครือข่ายเพื่อขยายพื้นที่ให้บริการไปสู่พื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น

 

3. งานกระจายสินค้า

เป็นเวลากว่า 20 ปีที่ NML ให้บริการกระจายสิ่งพิมพ์ในเครือ Nation Group ไปสู่มือผู้บริโภคโดยตรง และผ่านร้านค้าเครือข่าย ซึ่งตลอดระยะเวลาดังกล่าว NML ได้มีโอกาสพัฒนาระบบสาระสนเทศให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจกระจายสินค้าในทุกๆมิติ เช่น การรับสินค้า การควบคุมปริมาณสินค้า และการรับและจัดการ order เพื่อให้เอื้อต่อการนำส่ง และโดยเฉพาะระบบการจัดการ order นั้น ระบบดังกล่าวสามารถรองรับรายการสั่งสินค้าได้มากกว่า 10,000 รายการ/วัน จากจำนวนสิ่งพิมพ์ มากกว่า 890,000 ฉบับ/วัน

นอกจากนั้นในปี 2558 NML ได้ตั้งเป้าที่จะให้บริการขนส่งสินค้าแก่ผู้ประกอบการ SME หรือ eCommerce ที่ไม่ได้มีความพร้อมด้าน คลังสินค้า ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง พนักงาน ซึ่งทาง NML มีทั้งประสบการณ์ และ องค์ประกอบต่างๆดังกล่าวพร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวได้ทันที

ในปี 2558  NML จะมีการปรับปรุงการให้บริการ ด้วยการนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการจัดส่งและกระจายสินค้าทั้งหมด โดยระบบ ELECTRONIC PROOF OF DELIVERY ซึ่งลูกค้าสามารถติดตามสถานะการขนส่งได้ทุกขั้นตอน และจัดทำรายงานการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในการใช้บริการ ระบบดังกล่าวได้เริ่มมีการพัฒนาระบบ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป นอกจากนั้นยังได้มีการปรับปรุงระบบต่างๆ เพื่อให้บริการด้านการรับจัดเก็บ และกระจายสินค้าไปสู่ร้านค้าปลีก/ส่ง ทั้งในรูปแบบการค้า แบบเก่า และแบบสมัยใหม่ในพื้นที่ธุรกิจของทุกๆภูมิภาคของประเทศ

 

4. Leaflet & Direct mail

สำหรับเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กว่า 10 ปีมาแล้วที่ NML ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าสำหรับการบริการนำส่งสื่อสิ่งพิมพ์ไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง

จากการที่ NML เป็นบริษัทในเครือ Nation Group ซึ่งมีฐานลูกค้าสมาชิกหนังสือพิมพ์ และแมกกาซีน เป็นจำนวนมาก ซึ่งบริษัทได้ให้บริการส่งสิ่งพิมพ์สู่บ้านสมาชิกดังกล่าว มาเป็นเวลากว่า 40 ปี จากประสบการณ์การเรื่องพื้นที่ดังกล่าว ทำให้ NML มีทีมงานที่แข็งแกร่งด้านพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเป็นอย่างดี อีกทั้ง NML ได้มีการสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงได้ลงทุนจัดซื้อ software แผนที่ GIS เพื่อให้การจัดการฐานข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมเช่น การกำหนดกลุ่มหมู่บ้าน หรือคอนโดมิเนียม ที่มีกำลังซื้อสูง ปานกลาง หรือการกำหนดพื้นที่การยืนแจกแผ่นพับโฆษณาตามพื้นที่ธุรกิจสำคัญ เป็นต้น

 

Import/Export 

จากประสบการณ์กว่า 30 ปี ที่ NML ได้ดำเนินพิธีการ การนำเข้าและส่งออกสื่อสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศ ทำให้มีทีมงานที่เข้าใจวิธีการ ลงทะเบียน โดยผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) ในการรับส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกกับศุลกากร และออกใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตรและภาษีมูลค่าเพิ่ม และใบกำกับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน เป็นอย่างดี

ในปี 2557  NML จึงได้เริ่มให้บริการ Import /  Export ครบวงจร เพื่อเป็นการให้บริการต่อเนื่องกับลูกค้าเก่าซึ่งใช้บริการขนส่งและกระจายสินค้ากับเราอยู่ก่อนแล้ว และลูกค้าใหม่ที่ให้ได้ให้ความสนใจ จนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  เช่นกลุ่มลูกค้างานไม้, เฟอนิเจอร์, ลูกค้าห้องเย็นนำเข้าอาหารทะเล, ลูกค้าผลิตภัณฑ์รองเท้าสำเร็จรูป และ ลูกค้าสิ่งพิมพ์  สำหรับในปี 2558  NML ได้ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาการขนส่งข้ามแดน Cross-borderไปยังประเทศเพื่อนบ้านให้คลอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาค เพื่อรองรับการมาถึงของการเปิดตลาด AEC โดยมีการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านทั้งภาคเอกชน และภาครัฐฯ เพื่อให้ได้รับความสะดวกในขั้นตอน และ พิธีการต่างๆ เพื่อบริการขนส่งข้ามแดนอย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้น NML ยังวางแผนที่จะให้บริการ PARCEL SERVICE COUNTER โดยจะร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ของ Nation group ทั่วประเทศ และผู้ให้บริการ PARCEL SERVICEทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้บริการของบริษัทฯคลอบคลุมมากยิ่งขึ้น